2008-01-10

Муқаддас Руҳда яшаш

Галатияликларга 5:16-18, 25
16 Мен шуни айтмоқчиман: Илоҳий Руҳ амри билан яшанглар, шунда табиатингиздаги ёмон эҳтирослар жунбишга келмайди.
17 Чунки инсон табиати Илоҳий Руҳга, Илоҳий Руҳ эса инсон табиатига қарши йўналтирилган. Бу иккови бир-бирига душман бўлгани учун, сизлар истамаганингизни қиласизлар.
18 Агар сиз Руҳ амри остида яшаётган бўлсангиз, унда Қонун амри остида эмассизлар.

25 Агар биз Руҳ амри остида бўлсак, Руҳ амри билан умр кечиришимиз лозим.


No comments: